Concrete Tree #1

Pinus sylvestris

Pinus sylvestris